ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2018-2019 НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ 1-ДФ

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2018-2019

НАЛОГОВЫЙ РАСЧЕТ 1-ДФ

Вид декларации /

отчета

Отчетный период

Форма

Код

(эл. документа)

Срок подачи

Налоговый расчет сумм налога, начисленного (оплаченного) в пользу физ.лиц, и сумм удержанного из них налога

за IV квартал 2018 года

Приказ Минфина от 13.01.2015 года №4

J0500105

(F0500105)

не позднее

11.02.2019г

Способы подачи за 2018 год:

п. 2.3 розд. ІІ Порядка заполнения и представления налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно использования электронной цифровой подписи ответственного лица налогового агента в порядке, определенном законодательством

на бумажном носителе вместе с электронной формой на электронном носителе информации

на бумажном носителе, если количество строк в налоговом расчете не превышает десяти

ЗІР подкатегория 103.25

«  Податковий розрахунок за формою 1 ДФ можна надіслати поштою в один із таких способів:
     на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
     на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.»

Если выплачивали доход ФЛП, зарегистрированному в АТО – «п.п. 38.9 підрозділ 10 розділу ХХ НКУ . Під час нарахування (виплати) фізичним особам - підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 цього Кодексу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОДАЧУ (НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДАЧУ) РАСЧЕТА

Финансовая санкция

Административная санкция

510 за каждое непредоставление или несвоевременное предоставление, за те же самое нарушение, осуществленные налогоплательщиком на протяжении года – 1020 грн (ст. 119.2 НКУ)

от 51 грн до 136 грн, а в случае повторного нарушения – от 85 грн до 136 грн (164 – 1 КУАП)

1000 Осталось символов