Недопуск инспектора по труду к проверке и создание препятствий

http://lviv.dsp.gov.ua/?p=14506

В случае создания объектом посещения препятствий в деятельности инспектора труда (отказ в допуске к проведению посещения (непредоставление информации, необходимой для проведения инспекционного посещения или невыездного инспектирования; препятствие в реализации других прав, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка), отсутствия объекта посещения или уполномоченного им лица по местонахождению (адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, других документах, ставших основанием для проведения посещения), отсутствия документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, составляется акт о невозможности проведения инспекционного посещения или невыездного инспектирования с указанием соответствующих причин, который по возможности подписывается руководителем объекта посещения или другим уполномоченным лицом (п.16 Порядка 295).

Отмечаем, что в соответствии с ч. 2 абз. 6 ст.265 КЗоТ: недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении тянет за собой ответственность в виде штрафа в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (11169 грн.)

Согласно ч. 2 абзаца 7 ст. 265 КЗоТ, если работодатель не допустит специалистов Гоструда к проверке по фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплаты заработной платы ( вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, размер штрафа в этом случае составит сто размеров минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.

Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утв. Постановлением КМУ oт 26.04.2017 г. №295 «Некоторые вoпросы реализации статьи 259 Кодекса зaконов о труде Украины и cтатьи 34 Закона Украины "О мeстном самоуправлении в Украине"».

13. Інспекторам праці забороняється:

1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об'єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об'єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;

4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

5) розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов'язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об'єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв'язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об'єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів і їх частин.

14. Під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

відсутності службового посвідчення;

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку;

3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об'єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником;

5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов'язки;

6) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об'єкта відвідування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

9) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

1000 Осталось символов