Общепроизводственные расходы: распределяем правильно

ПСБУ 16

  1. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

772  1

Показатель

Характеристика

Нормальная мощность

ПСБУ 16

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Единицы измерения нормальной мощности: шт., маш.-ч., грн. (прямых материальных затрат, прямых затрат на оплату труда, сумма дохода от реализации и т.д.).

Для определения нормальной мощности на практике используют среднемесячные показатели предприятия в течение года. Уровень мощности может устанавливаться выше среднего значения (при экономическом обосновании), но не выше производственной мощности предприятия).

Этот показатель может быть установлен в приказе об учетной политике, отдельном приказе или другом документе на основании расчета. Может быть пересмотрен в любое время (что должно быть экономически обосновано).

Приклад (из ПСБУ 16)

Підприємство виготовляє продукцію "Альфа" і продукцію "Бета".

База розподілу постійних загальновиробничих витрат установлена підприємством у кількісному вимірі готової продукції - 1 шт.

За даними за 1998 - 2000 роки нормальна потужність підприємства склала:

Найменування готової продукції

1998 рік

1999 рік

2000 рік

Середній обсяг

(гр. 2 + 3 + 4) : 3 роки

1

2

3

4

5

Продукція "Альфа"

10000

11 000

10 500

10 500

Продукція "Бета"

12000

10 800

10 800

11 200

Разом

22000

21 800

21 300

21 700

За ці ж роки постійні загальновиробничі витрати при нормальній потужності склали 54 467 грн., або 2,51 грн. на 1 шт. продукції (54 467 грн. : 21 700 шт.).

Саме суму 2,51 грн. підприємство буде відображати в калькуляції виробничої собівартості як постійні розподілені загальновиробничі витрати на 1 шт. продукції "Альфа" і "Бета" у 2001 році.

База распределения ОПР

Это количественная характеристика объектов затрат.

Показатель бывает выражен:

- в натуральных величинах (объем выпуска продукции (шт, т, кг), машино-часы работы оборудования);

- в стоимостных показателях (сумма прямых затрат).

База распределения определяется самостоятельно: как правило, в учетной политике. Может быть изменена.

Фактически постоянные ОПР < Постоянных ОПР по норме => все фактические постоянные ОПР являются распределенными (Дт 23 – Кт 91).

Фактически постоянные ОПР > Постоянных ОПР по норме => в себестоимость производства постоянные ОПР включаются в пределах нормы (Дт 23-Кт 91), остальное – сразу в себестоимость реализации (Дт 90 – Кт 91).

Пример. В августе 2018г. сумма постоянных ОПР составила 280 500 грн. Объем выпуска продукции – 5 единиц. Все произведенные изделия реализованы в августе (остаток на сч. 26 отсутствует).

Цена реализации 1 единицы продукции – 190 000 грн. (без НДС).

По учетной политике базой распределения ОПР является количество изготавливаемой продукции.

Показатель нормальной производственной мощности предприятием не рассчитан, ОПР полностью списываются на затраты производства.

Из ОСВ за август по счетам:

счет 23 «Производство»

Сальдо нач.

20

66

65

911

912

Дт оборот

26

Кт оборот

Сальдо кон.

2 000 000

300 000

180 000

39 600

234 400

280 500  

1 034 500  

1 000 000

1 000 000

2 034 500

счет 911 «ОПР переменные»

Сальдо нач.

20

66

65

63

13

Дт оборот

23

Кт оборот

Сальдо кон.

80 000 

20 000

4 400 

90 000

40 000

234 400 

234 400

234 400

счет 912 «ОПР постоянные»

Сальдо нач.

20

66

65

63

13

Дт оборот

23

Кт оборот

Сальдо кон.

40 000 

25 000

5 500  

150 000 

60 000

280 500

280 500

280 500

В итоге, себестоимость реализации 1 единицы = 1 000 000 \5 = 200 000 грн. (> цены реализации!!!)

В ходе аудита проведен пересчет распределения ОПР на себестоимость продукции.

  1. Расчет нормальной производственной мощности предприятия

Показатели деятельности предприятия за 2003-2017г.

Объем выпуска продукции за период деятельности предприятия (шт.)

год

кол-во

год

кол-во

год

кол-во

год

кол-во

год

кол-во

2003

20

2006

110

2009

110

2012

105

2015

60

2004

50

2007

115

2010

100

2013

110

2016

40

2005

100

2008

105

2011

99

2014

80

2017

20

Для расчета нормальной производственной мощности (среднего показателя) были взяты показатели выпуска продукции, когда выпуск был максимальным - с 2006 по 2010 год:

(110+115+105+110+100)/ 5 лет = 540/5 = 108 ед. продукции в год (или 9 ед. в месяц).

  1. Постоянные ОПР при нормальной производственной мощности

Поскольку сумма постоянных ОПР не зависит от выпуска продукции, но подвержена влиянию инфляции, зависит от перечня затрат, которые относятся к ОПР на сегодня, то для определения расчетного (планового) показателя постоянных ОПР была взята сумма постоянных ОПР за последние 8 месяцев 2018 года: например, 2 160 000 грн. (т.е. в месяц – 270 000 тыс.грн.).

  1. Норматив (ставка) постоянных ОПР на единицу базы распределения составляет:

270 000 / 9 = 30 000 грн. / ед. выпуска продукции.

  1. Сумма постоянных распределенных ОПР за август 2018г. = 30 000 грн.*5 = 150 000 грн.
  2. Сумма нераспределенных постоянных ОПР за август 2018г. = 280 500 – 150 000 = 130 500 грн.

Из ОСВ за август по счетам (после перерасчета):

счет 912 «ОПР постоянные»

Сальдо нач.

20

66

65

63

13

Дт оборот

23

90

Кт оборот

Сальдо кон.

40 000 

25 000

5 500  

150 000 

60 000

280 500

150 000

130 500

280 500

счет 23 «Производство»

Сальдо нач.

20

66

65

911

912

Дт оборот

26

Кт оборот

Сальдо кон.

2 000 000

300 000

180 000

39 600

234 400

150 000  

904 000  

945 000

945 000

1 959 000

В итоге, себестоимость реализации 1 единицы = 945 000 \5 = 189 000 грн. (уже < цены реализации!)

1000 Осталось символов