Покладення субсидіарної та солідарної відповідальності за зобов’язаннями боржника на засновника та керівника підприємства

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Солідарна  відповідальність

У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо

Субсидіарна відповідальність

Кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність тільки у випадку неможливості виконання зобов’язання основним боржником

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗГІДНО НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ТОВ

1. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству (ч. 5 ст. 26).

Приклад: 1) в результаті викривлення фінансової звітності, завищення доходів/заниження витрат був завищений фінансовий результат, що призвело до виплати дивідендів в більшому розмірі. В даному випадку за рахунок директора можуть бути стягнені зайве витрачені кошти . 2) завищений фінансовий результат – як слідство, зайве сплачені податки.

Рекомендація: правильність визначення фін результату залежить від професіоналізму бухгалтерії, а зменшити ризик допоможе незалежна аудиторська перевірка.

2. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження.

До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. (ч. 3 ст. 31).

У разі порушення цього обов’язку, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства (ч. 4 ст. 31)

Рекомендація: 1) Перевіряти вартість чистих актів товариства за кожен квартал з цим показником на кінець попереднього року. Оскільки вартість чистих активів визначається у балансі, який складається щоквартально, то така перевірка повинна проводитися щоквартально. Якщо підприємство не складає проміжну звітність згідно законодавства, не зважаючи на це аналітики рекомендують складати бух. довідку на кінець кварталу.

2) У випадку виявлення зниження чистих активів – у строки, визначені Законом, скликати Загальні збори учасників. В даному випадку директору необхідно обов’язково зберегти докази підтвердження скликання ним відповідних Загальних зборів.  

3) Для того, щоб швидко скликати Загальні збори та мати підтвердження їх скликання рекомендуємо в статуті передбачити можливість повідомлення про скликання Загальних зборів учасників різними способами: поштовим відправленням з описом вкладення або кур’єрською поштою або електронною поштою. Якщо статутом буде передбачено право вручення повідомлення наручно, - директор зможе при необхідності «відновити» доказ своєчасного повідомлення учасників про необхідність скликання зборів та уникнути відповідальності.

4) Вартість чистих активів – це підсумок першого розділу пасиву балансу (строка 1495).

3. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів (ч. 5 ст. 44) солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

А) Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини) (ч. 1 ст. 44). Ця норма не передбачає обов’язкового встановлення  порядку, а лише можливість.

Б) Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. (ч. 3 ст. 44). Це пряма норма закону і обов’язкова для виконання.  Рекомендація: Вчасно отримувати рішення Загальних зборів.

Приклад: 1) Якщо в компанії чисті активи мають від’ємне значення, тобто підсумок першого розділу пасиву балансу (рядок 1495) має від'ємне значення (це актуально для компаній зі збитками), то чи може директор підписувати будь-які договори? У цьому випадку директор не зможе укладати і підписувати будь-які договори. Доведеться за кожним договором, навіть на 1 грн., оформляти рішення засновників, що в більшості випадків неможливо, тому діяльність може бути «заблокована». Як вихід із ситуації, може бути зміна організаційно-правової форми на приватне підприємство.2) Чи можна рішенням власників оформити протокол і змінити цей критерій або взагалі його прибрати, вказавши в протоколі або статуті, що директор має право підписувати договори на будь-які суми? Вважаємо, що обмеження 50% чистих активів не може бути анульовано або зменшено, оскільки це пряма норма Закону. Хоча з практичної точки зору в ситуації, коли потрібно узгоджувати мало не кожну угоду, така норма значно ускладнює «життя» для ТОВ і можливо в майбутньому судова практика уточнить її застосування і адаптує під реалії.

4. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю

(ч. 4 ст. 45), солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;

4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

Афілійовані особи:

-     юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

-     члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

-     фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю, правила цієї статті не застосовуються (ч. 4 ст. 45).

5. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю (ч. 2 ст. 40).

Рекомендація: Оскільки дії або бездіяльність директора, що призвели до збитків, можуть стати передумовою покладання на директора цих збитків, в разі, якщо буде доведена його вина, то рекомендується сплату штрафних санкцій, збитків, недоїмки, збитковий продажу «обставляти» якомога більшою кількістю документів для можливості доведення невинності директора та інших посадових осіб компанії  за ці збитки.

Що необхідно знати бухгалтеру

Перша довідка - призначена для порівняння  суми договору з величини чистих активів і для підтвердження права директора підписувати договір.

Друга довідка  - призначена для щоквартального контролю за зниженням/збільшенням чистих активів 

БАНКРУТСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ ВЛАСНИМ МАЙНОМ

За загальним правилом учасник (засновник) не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника) (ч. 3ст.96 Цивільного кодексу України).

Виключенням з вказаного правила можуть бути встановлені установчими документами та законами.


І. СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

Ø  Стаття 95 Закону визначає особливості провадження у справах про банкрутство боржників, які ліквідуються власником.

Ø  Якщо вартості майна боржника, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів,  то ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої особи.

У разі невиконання вказаних вимог, власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) несуть солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів (частини 6 статті 95 Закону).

Про таке порушення зазначається в ухвалі про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора банкрута. Вказана ухвала є підставою для подальшого звернення кредиторів до власника майна боржника, керівника боржника, голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) за стягненням. Стягнення в порядку статті 95 Закону розглядається не в рамках справи про банкрутство, а в окремому провадженні.

Приклад: Для розуміння цієї норми, наведемо приклад, коли власниками ТОВ прийнято рішення про ліквідацію. У результаті проведення ліквідаційної процедури виявлено, що вартість майна цього підприємства становить 100 000 грн., а вимоги кредиторів становлять 500 000  грн. Втім власники та ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) не звернулись до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство. Таким чином, після цього вони відповідають своїм майном перед кредиторами у розмірі 400 000 грн. Це є прикладом солідарної цивільно-правової відповідальності.

ІІ. СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

Часто після відкриття справи про банкрутство кредиторам вже зрозуміло – у них не вийде стягнути борги з боржника, оскільки активів банкрута недостатньо. Нерідко причиною цього є дії керівництва, учасників чи інших пов’язаних з банкрутом осіб. Як наслідок, ліквідатор не в змозі сформувати достатню ліквідаційну масу для задоволення вимог кредиторів. Чи не єдиною можливістю повернення боргу для кредиторів у такому разі є стягнення боргу не за рахунок активів банкрута, а з осіб, винних у доведенні боржника до банкрутства.

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників або інших осіб, у тому числі з вини керівника, у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями.

Приклад: При порушенні справи про банкрутство арбітражний керуючий проводить аналіз фінансового стану, зокрема, щодо виявляються ознаки дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. У випадку наявності висновків про доведення боржника до банкрутства може бути застосована субсидіарна відповідальність власників підприємства та посадових осіб (директор).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ПОКЛАДЕННЯ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗОБОВЯЗАННЯ БОРЖНИКА НА КЕРІВНИКА ПОСТАНОВА У СПРАВІ № 923/826/15 ВІД 30.01.2018 р.

Обстави-ни справи

В основу судових рішень в цій справі покладено висновки про те, що колишній директор та бухгалтер Приватного підприємства протиправно вивів з обігу кошти на суму 15  789  686 грн., що призвело до неспроможності підприємства виконати свої господарські зобов'язання в розмірі 9  555  254 грн. У зв’язку з цими обставинами  та у зв'язку з доведенням ПП до банкрутства ухвалою господарського суду була задоволена заява ліквідатора ПП про покладання субсидіарної відповідальності на вказану особу.

Встанов-лені факти

v    факт зняття готівкових коштів на суму 9,07 млн. грн. із призначенням платежу «видача готівки на закупівлю с/г продукції», але продукцію не було закуплено, кошти на рахунки підприємства не було повернуто;

v    факт штучного збільшення податкового кредиту шляхом документування безтоварних операцій, безпідставного перерахування коштів за недійсними угодами на користь третіх осіб, що мало систематичний характер і було підтверджено матеріалами перевірки Державної податкової інспекції.

Висновки Верховно-го суду

v    можливість застосування субсидіарної відповідальності до посадової особи (директора та бухгалтера) боржника за неправомірне виведення активів боржника, що призвело до неспроможності підприємства виконати свої господарські зобов’язання;

v    можливість покладення субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства без наявності вироку за відповідне доведення до банкрутства.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ПОКЛАДЕННЯ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗОБОВЯЗАННЯ БОРЖНИКА НА ЗАСНОВНИКА  ПОСТАНОВА  ВС  У СПРАВІ № 5023/4388/12 ВІД 04.09.2018 р.

Визнано банкрутом КП «Комбінат комунальних підприємств». Власник -  Лозівська міська рада Харківської області прийняла завідомо нераціональне рішення щодо вилучення активів підприємства відповідача та передала ці активи третім особам; результатом цього вилучення активів стало різке погіршення фінансового стану комунального підприємства , що призвело до банкрутства. Господарський суд Харківської області ухвалою від 13 липня 2017 року  заяву ліквідатора про стягнення субсидіарно з засновника  Лозівської міської ради  242169,30 грн. задовольнив у повному обсязі. Стягнув з Лозівської міської ради Харківської області на користь КП «Комбінат комунальних підприємств» 242169,30 грн. ВСУ залишив в силі.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Ст. 543

Цивільний кодекс

У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Ст. 554

Цивільний кодекс

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

СТ. 619

Цивільний кодекс

Договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Ст. 80

Господарський кодекс

Товариство з додатковою відповідальністю несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники несуть солідарну відповідальність кратно розміру вкладу.

Повне товариство – учасники несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитне товариство  - учасники несуть за його зобов'язаннями солідарну відповідальність усім своїм майном (повні учасники), а інші учасники лише своїми вкладами (вкладники).

Ст. 196

Господарський кодекс

У разі якщо це передбачено законодавством або договором, зобов'язання повинно виконуватися солідарно. При солідарному виконанні господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення  Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено законом.

Ст. 227

Господарський кодекс

У разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків, відповідно до вимог статті 196 цього Кодексу.

Ч.5,  ст. 41

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями.

Ч. 1,6  ст. 95

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів… ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті, несуть солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Ч. 5. ст. 26 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат дивідендів, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству.

Ч. 3-4. ст. 31 ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”

Якщо вартість чистих активів знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників.

У разі порушення обов’язку та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями. 

Ч.5. ст. 44 ЗУ “Про ТОВ”

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Ч.4. ст. 45 ЗУ “Про ТОВ”

Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.

Ч.2,3. ст. 40 ЗУ “Про ТОВ”

2.Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

1000 Осталось символов