Приказ "Об учетной политике"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХХ"

НАКАЗ № 20

від «28» грудня 2018 р.

"Про облікову політику"

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІV (далі – Закон про бухгалтерський облік) , затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом ТОВ «ХХХ», та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, -

НАКАЗУЮ:

Затвердити наступну облікову політику ТОВ «ХХХ» (далі – підприємство) та ввести її в дію з 01 січня 2019 року.

  1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. На забезпечення виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухгалтерський облік встановити на Підприємстві таку форму організації бухгалтерського обліку:

- Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером.

- Кількісний і якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

1.2. Встановити, що права та обов’язки головного бухгалтера і інших посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

1.3. Головний бухгалтер зобов’язаний:

1.3.1. Забезпечувати дотримання вимог, передбачених законодавчими та нормативними документами з питань організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку.

1.3.2. Забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.

1.3.3. Організувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

1.3.4. Брати участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування цінностей підприємства.

1.3.5. Забезпечувати складання і подання фінансової, податкової і статистичної звітності у встановлені строки.

1.4. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими для виконання всіма працівниками бухгалтерії і іншими працівниками підприємства.

1.5. Головний бухгалтер несе відповідальність:

1.5.1. за ведення податкового обліку, правильність і своєчасність складання і подання податкової звітності згідно з чинним законодавством;

1.5.2. особисту відповідальність перед керівником підприємства відповідно до переліку питань, перерахованих у його посадових інструкціях і в цьому наказі, а також за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації.

1.6. За відсутності головного бухгалтера з поважних причин його обов’язки і відповідальність покладається на іншого працівника бухгалтерії згідно з окремим наказом керівника підприємства.

1.7. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

1.8. Забезпечити укладання з усіма працівниками, які приймаються на посади касирів або виконують обов'язки касирів, договорів про повну матеріальну відповідальність. Не допускати до роботи касирів, з якими не укладено такі договори.

 

  1. Документація, повноваження на підпис документів і здійснення господарських операцій

2.1. Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних документах надається директору.

2.2. На час відсутності директора право першого підпису надається заступнику директора.

2.3. Право другого підпису надається головному бухгалтеру.

2.4. На час відсутності головного бухгалтера право другого підпису надається іншому працівнику підприємства, в т.ч. бухгалтерії, за письмовим розпорядженням керівника підприємства.

2.5. На право підпису окремих документів можуть надаватися повноваження іншим посадовим особам, що оформлюється окремим наказом по підприємству.

2.6. Щодо повноважень інших осіб окремим наказом керівника підприємства затверджуються та доводяться до відповідних осіб і підрозділів наступні переліки:

2.6.1. Перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати і видавати товарно-матеріальні цінності.  Окремим наказом керівника підприємства затверджуються зразки підписів відповідних осіб. 

2.6.2. Перелік посадових осіб, які складають фінансову, податкову, статистичну і іншу звітність.

2.6.3. Перелік осіб, які наділені повноваженням складання, підписання,  реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних згідно законодавства.

2.7. Щодо вимог до документообігу на підприємстві затвердити і ознайомити працівників відповідних підрозділів з наступними документами:

2.7.1. Графік документообігу (Додаток 1 до цього наказу);

2.7.2. Схеми та правила документування окремих операцій (зі зразками заповнення документів) (Додаток 2 до цього наказу);

2.7.3. Вимоги до документів, що підтверджують використання готівкових коштів при деяких закупівлях (Додаток 3 до цього наказу);

2.7.4. Строки повернення невикористаних підзвітних сум і подачі звіту (Додаток 4 до цього наказу).

2.8. Щодо приймання і передачі документації підприємства:

2.8.1. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на головного бухгалтера.

2.8.2. Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства, а стороннім особам – з письмового дозволу керівника підприємства.

  1. Первинний облік

3.1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

3.2. Використовувати для первинного обліку первинні документи як встановленої відповідними державними органами типової форми, так і розроблені самим підприємством, які містять всі необхідні обов’язкові реквізити, передбачені п.2 ст.9 Закону про бухгалтерський облік (назву документа (форми), дату складання, назву підприємства, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції, посади, підпис (особистий або факсиміле, де це припускається) або інші дані особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції). Форма розроблених самим підприємством документів має бути узгоджена з головним бухгалтером і затверджена керівником підприємства на підставі окремого розпорядження.3.3. Дотримуватись паперової форми документообігу (крім податкових накладних). 3.4. Податкові накладні складати в електронній формі, з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи і подальшою їх реєстрацією. Податкові накладні, складені постачальниками в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису і зареєстровані відповідно до податкового законодавства вважати оригіналами отриманих податкових накладних з дотриманням правил щодо їх зберігання, передбачених законодавством про електронний документообіг. Податкові накладні, роздруковані в паперовій формі, вважати копіями електронних первинних документів.

3.5. Зведені регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

3.6. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

3.7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

3.8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

4. Інвентаризація

4.1. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ст. 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів, зокрема Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

4.2. Річну інвентаризацію активів і зобов'язань проводити щороку перед складанням річної фінансової звітності орієнтовно з 15 по 30 грудня  року, за який складається фінансова звітність, на підставі окремого розпорядження керівника, яким має бути визначений точний час проведення інвентаризації окремих об’єктів обліку, склад інвентаризаційної комісії.

4.3. До складу інвентаризаційної комісії для проведення річної інвентаризації можуть входити члени і голова постійно діючої інвентаризаційної комісії підприємства, зокрема:

- головний інженер – голова комісії,

- головний бухгалтер, головний агроном, економіст – члени комісії.

4.4. Під час річної інвентаризації членам інвентаризаційної комісії:

- перевіряти фактичну наявність об’єктів обліку (активів і зобов’язань);

- оцінювати стан активів, їх ліквідність і відповідність віднесення до складу активів;

- передивлятись (у разі необхідності) строк корисного використання об’єктів основних засобів, розглядати питання необхідності їх переоцінки;

- визначати ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку;

- розробляти пропозиції щодо зміни на наступний звітний рік методів облікової оцінки, прописаних в обліковій політиці.

4.5. Інвентаризацію основних засобів здійснювати 1 раз на рік.

4.6. Інвентаризацію каси проводити не рідше одного разу на місяць.

4.7. У всіх інших випадках об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником на підставі чинного законодавства по мірі необхідності. Такі інвентаризації проводяться на підставі окремого розпорядження керівника, яким визначаються час, об’єкти інвентаризації. До складу інвентаризаційної комісії у цих випадках входять члени і голова постійно діючої інвентаризаційної комісії, якщо інше не встановлено розпорядженням керівника на проведення інвентаризації.

4.8. Постійно діючу інвентаризаційну комісію на підприємстві створювати на підставі окремого розпорядження керівника для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів, а також визнання запасів і інших матеріальних цінностей неліквідними, списання активів.

 

  1. Бухгалтерський облік

5.1. Вести бухгалтерський облік на Підприємстві згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV, затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) та іншими нормативними документами.

Складання фінансової звітності здійснювати у відповідності до національних П(С)БО.

5.2. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами Закону про бухгалтерський облік та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усім ті підходи та методи для ведення бухгалтерського обліку і надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П(С)БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

5.3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку на підприємстві за допомогою комп'ютерної програми. На паперовому носії щокварталу роздруковувати Головну книгу з оборотами за синтетичними рахунками другого порядку за І квартал, перше півріччя, 9 місяців і рік.

5.4. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 21.12.1999 р. № 291, робочий план рахунків із використанням субрахунків першого, другого і третього порядку (Додаток 5 до цього наказу). При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку керуватись затвердженою Мінфіном Інструкцією про застосування Плану рахунків. Робочий план рахунків є не вичерпним і містить ті рахунки, які фактично застосовуються або планується застосовувати в обліку. У разі необхідності використання рахунку або субрахунку, які не зазначені в робочому плані рахунків, але передбачені Інструкцією про застосування Плану рахунків, керуватись цією Інструкцією. Зміни до робочого плану рахунків по мірі необхідності вносити окремим наказом керівника підприємства.

6. Основні засоби і інші необоротні активи (крім нематеріальних)

6.1. Одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин (компонентів), які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об’єктом основних засобів.

6.2. До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 6000 гривень.

6.3. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 6000 гривень.

6.4. При класифікації основних засобів за їх економічним, функціональним призначенням з метою їх групування і відповідного обліку керуватись наступним.

6.4.1. До складу групи «Машини і обладнання» (субрах.104) відносити:

- силові, робочі машини та обладнання;

- вимірювальне, лабораторне обладнання;

- регулюючі пристрої;

- обчислювальну, комп’ютерну техніку і комплектуючі, засоби зв’язку;

- інші машини і обладнання.

6.4.2. До складу групи «Інструменти, прилади, інвентар» (субрах.106) відносити:

- інструменти – механічні, електричні і інші знаряддя праці, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки землі, матеріалів (електродрелі, борони та ін.);

- прилади - спеціальні пристрої, інструменти, призначені для вимірювання, контролю,  спостереження, керування;

- виробничий інвентар - робочі столи, верстаки, обладнання з охорони праці, предмети технічного значення;

- господарський інвентар - предмети офісного та господарського облаштування: меблі, інший господарський інвентар.

6.5. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювати прямолінійним методом із застосуванням наступних мінімальних строків корисного використання для різних класифікаційних груп основних засобів, зокрема:

- будинки, споруди, передавальні пристрої – 20 років;

- машини та обладнання – 5 років;

- в т.ч. комп’ютерна техніка і офісне обладнання  – 2 роки;

- транспортні засоби -5 років;

- інструменти, прилади, інвентар, меблі - 4 роки.

- багаторічні насадження – 10 років.

Конкретний строк корисного використання встановлюється при введенні об’єкта основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) в експлуатацію.

6.6. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю.

6.7. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховувати в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

6.8. Переоцінка основних засобів

6.8.1. Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. При цьому суттєвим вважати відхилення, що становить або перевищує 10% справедливої вартості активу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснювати переоцінку всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

6.8.2 Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

6.8.3. Зарахування до нерозподіленого прибутку перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об’єктів основних засобів та нематеріальних активів здійснювати при вибутті таких об’єктів з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Періодичне (щомісяця, щокварталу або раз на рік) зарахування до нерозподіленого прибутку такого перевищення у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, не здійснювати.

1000 Осталось символов