Проверка по труду- перечень вопросов

Перечень вопросов, которые были изучены в ходе невыездного инспектирования, проведенного у ФОПа инспекторами Управления социальной защиты населения Мелитопольского городского совета Запорожской области

І. Перелік питань, що вивчались під час інспекційного відвідування/невиїзного інспектування*

(Полный перечень вопросов приведен в Приказе Минсоцполитики №1338 oт 18.08.2017 «Об yтверждении форм документов, которые составляются пpи осуществлении мероприятий государственного нaдзора и контроля за соблюдением зaконодательства о труде, занятости населения, зaнятости и трудоустройстве инвалидов»)

Перечень

№ з/п

Зміст питання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

Частина І. Законодавство про працю

3

Трудовий договір

3.1

Трудовий договір укладено між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Частина перша статті 21 КЗпП

3.7

Трудові договори укладено в письмовій формі           (у випадках, встановлених частиною першою          статті 24 КЗпП)

Частина перша статті 24 КЗпП

3.8

При укладенні трудового договору громадянин подає паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи

Частина друга 

статті 24 КЗпП

3.9

Працівники допускаються до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу

Частина третя статті 24 КЗпП

3.10

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

ПКМУ № 413

3.13

При укладенні трудового договору відомості про партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством, від працівників не вимагаються

Стаття 25 КЗпП

6

Оплата праці

6.1

Заробітна плата працівнику виплачується за виконану ним роботу

Частина перша статті 94 КЗпП, частина перша статті 1 ЗУ № 108

6.2

Основна заробітна плата встановлена у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок

для робітників та посадових окладів для службовців

Частина перша статті 2 ЗУ № 108

6.3

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не менший за розмір мінімальної заробітної плати

Частина перша статті 31 ЗУ № 108

6.7

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці

Частина п’ята статті 31 ЗУ № 108

6.8

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується у разі застосування погодинної оплати праці

Частина шоста статті 31 ЗУ № 108

6.10

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлений у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Частина шоста статті 96 КЗпП, частина шоста статті 6 ЗУ № 108

6.22

Оплата за роботу у святкові і неробочі дні проводиться у подвійному розмірі

Частини перша та друга статті 107 КЗпП

6.32

Виплата заробітної плати проводиться регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата

Частини перша та друга статті 115 КЗпП,

частина перша статті 24 ЗУ № 108

6.33

Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника

Частина третя статті 115 КЗпП,

частина третя   статті 24 ЗУ № 108

6.35

Заробітна плата виплачується у грошових  знаках,  що  мають законний обіг на території України

Частина перша статті 23 ЗУ № 108

6.41

Оплата праці здійснюється в першочерговому порядку

Частина п’ята статті 97 КЗпП,

частина третя статті 15 ЗУ № 108

6.42

Інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці

Частина п’ята статті  97 КЗпП,

частина третя статті 15 ЗУ № 108

Частина ІІ. Додаткові вимоги

9. Гарантії найманих працівників

9.16

Відрахування із заробітної плати провадяться тільки у випадках, передбачених законодавством України

Частина перша статті 127 КЗпП

9.17

Загальний розмір усіх відрахувань не перевищує двадцяти процентів при кожній виплаті заробітної плати, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, – п’ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові

Частина перша статті 128 КЗпП

*1. У Розділі І акта друкуються тільки ті питання, які вивчаються у ході інспекційного відвідування/невиїзного інспектування.

  1. Розділ І акта заповнюється у відповідності до його підпунктів, пунктів, глав, розділів.
  2. Інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад заповнюють положення розділу І акта, контроль за якими покладено на них.

1000 Осталось символов