Реквизит «видати» при сдаче наличности в банк: когда не заполняем

Индивидуальная налоговая консультация ДФС от 15.08.2018 г. №3549/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Изъятие наличности из кассы РРО оформляется чеком РРО с использованием операции «служебная выдача».

Положение №148, п.29 раздела ІІІ

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Учитывая указанное, сообщаем, что в РКО при проведении инкассации уполномоченным лицом банка реквизит «Видати» не заполняется, если к нему прилагаются:

- квитанция к приходному документу банка на внесение наличности, подписанная ответственными лицами банка и заверенная печатью банка; ИЛИ

- экземпляр сопроводительной ведомости к сумке с наличной выручкой (наличными), заверенный подписью и оттиском печати инкассатора-сборщика.

1000 Осталось символов