Сделки с нерезидентами и корректировки финрезультата

Приказ Минфина от 14.11.2018г. №887 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінансового результату до оподаткування»

140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:

140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2* та підпункті 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:

* п.140.2 – касательно долговых обязательств по операциям (кредиты, займы, депозиты, фин.лизинг и т.д.) со связанными лицами-нерезидентами;

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;

нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу; (Постановление КМУ 27.12.2017 г. № 1045)

нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. (Постановление КМУ от 04.07.2017г. № 480)

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39цього Кодексу, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки".

 

140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо:

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленоїстаттею 39 цього Кодексу, але без подання звіту;

 

39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Требования пп 140.5.4 и 140.5.6 НКУ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, если такие операции:

признаны контролируемыми по ст.39 НКУ

- не являются контролируемыми и

- сумма таких расходов подтверждается плательщиком налога по ценам, определенным по принципу "вытянутой руки" в соответствии с процедурой, установленной статьей 39 Кодекса, но без представления отчета.

 

 

Для выполнения требований абз.3 и 4 пп.140.5.4 (операции с нерезидентами из перечней)

и если операция - не контролируемая

осуществить корректировку финансового результата до налогообложения на сумму 30 процентов стоимости товаров, в том числе необоротных активов, работ и услуг.

ИЛИ

выполнить процедуру подтверждения суммы расходов по ценам, определенным по принципу "вытянутой руки" в соответствии со статьей 39

если цена приобретения товаров, в том числе необоротных активов, работ и услуг превышает их цену, определенную по принципу "вытянутой руки", осуществить корректировку финансового результата до налогообложения на размер разницы между стоимостью приобретения и стоимостью, определенной исходя из уровня цены, определенной по принципу "вытянутой руки"

       

 

Для выполнения требований пп.140.5.6 (роялти в пользу нерезидента)

Если операция - не контролируемая

И

Сумма расходов не подтверждается плательщиком налога по ценам, определенным по принципу "вытянутой руки", в соответствии с процедурой, установленной статьей 39 Кодекса

нужно осуществить корректировку финансового результата до налогообложения на сумму расходов по начислению, что превышают сумму доходов от роялти, увеличенную на 4 процента чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), по данным финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному (кроме субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телевидения и радиовещания в соответствии с Законом Украины "О телевидении и радиовещании"), а для банков - в объеме, превышающем 4 процента дохода от операционной деятельности (за вычетом налога на добавленную стоимость) за год, предшествующий отчетному

Для признания сделки контролируемой (с учетом норм пп.39.2.1.7 НКУ) налогоплательщику необходимо использовать данные бухгалтерского учета за соответствующий отчетный (налоговый) год, в котором проводились такие хозяйственные операции.

Т.о., поскольку стоимостные критерии признания операции (операций) контролируемой для целей выполнения требований статьи 39 Кодекса исчисляются по результатам налогового (отчетного) года, то корректировка финансового результата до налогообложения по операциям с нерезидентами, определенным в абзаце 3 и 4 пп. 140.5.4 и пп. 140.5.6 пункта 140.5 статьи 140 Кодекса, осуществляются по результатам налогового (отчетного) года и отражаются в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за налоговый (отчетный) год.

1000 Осталось символов